De aansprakelijkheid van uw (sport)vereniging of stichting

Aansprakelijkheid van vereniging of stichting

Veel van onze relaties zijn actief (bestuurs)lid van een vereniging of een stichting, zoals bijvoorbeeld de voetbalclub, tennisvereniging, maar ook Herwonnen Levenskracht of een andere stichting voor 'het goede doel'. 

Regelmatig krijgen wij de vraag, hoe het nu precies zit met de aansprakelijkheid bij een eventuele schade. Dat antwoord geven wij u hier graag.


De belangrijkste zaken samengevat:

⦁ Zowel de vereniging of stichting, als het bestuur, als de leden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor drie vormen van schades: letsel-, zaak- en/of vermogensschade.

⦁ Er is een collectieve verzekering vanuit de Gemeente Woensdrecht die slechts een klein onderdeel van de mogelijke aansprakelijkheid dekt.

⦁ Niet alle schade door aansprakelijkheid kan verzekerd worden.


In het algemeen is het aan te raden om:

⦁ De vereniging of stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van af te laten sluiten. De richtpremie voor zo'n verzekering is €425,- per jaar (inclusief assurantiebelasting). 

⦁ De vereniging of stichting een aansprakelijkheidsverzekering bedrijf af te laten sluiten. De richtpremie is €120,- per jaar (inclusief assurantiebelasting).

⦁ Alle financiële transacties en toezeggingen door een bestuurslid te laten plaatsvinden. En financiële verantwoordelijkheden bij een bestuurslid te laten.


Hieronder geven wij u graag meer informatie over de mogelijke vormen van aansprakelijkheid en het verzekeren hiervan.


Vormen van aansprakelijkheid en voorbeelden hiervan

De belangrijkste vormen van eventuele aansprakelijkheid zijn:


1. Aansprakelijkheid bestuurders van de stichting en vereniging.

a. Interne aansprakelijkheid (t.o.v. stichting en/of vereniging).

Iedere bestuurder is verplicht zijn taak naar behoren uit te oefenen (dit staat in Art 2:9 BW). De stichting heeft de mogelijkheid om een bestuurder ter verantwoording te roepen voor zijn daden in het geval hij zijn taak niet naar behoren verricht. In het geval een bestuurder (ernstig) tekort schiet in de vervulling van zijn taak kan hij daarvoor aansprakelijk gesteld worden door de stichting.

b. Externe aansprakelijkheid (t.o.v. derden).

De aansprakelijkheid van bestuurders kan tegenover derden allereerst ontstaan als de stichting niet is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Maar ook  indien een bestuurder (vanuit zijn functie) een onrechtmatige daad of wanprestatie pleegt jegens een derde of die derde misleidt dan kan die derde de bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen.

c. Bijzonderheid.

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat een individuele bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van de bestuurder zelf én de medebestuurders.

d. Voorbeelden van aansprakelijkheid bestuurder uit jurisprudentie.

Ten aanzien van de boekhouding: Nalaten een boekhouding bij te houden, Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie, In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging/stichting. 

Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken. 

Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk of privé. 

Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen. 

Zwart ’ontvangen en ‘zwart’ betalen van bedragen (incl. lonen). 

Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking. 

Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd. 


2. Aansprakelijkheid van de stichting en vereniging 

a. Interne aansprakelijkheid (t.o.v. lid).

Bijvoorbeeld: bij een fundraising activiteit wordt er door de vereniging gereedschap ter beschikking gesteld aan een lid. Dit gereedschap is echter al wat ouder en versleten en het lid lijdt letselschade.

b. Externe aansprakelijkheid (t.o.v. derden).

Bijvoorbeeld: bij een fundraising activiteit wordt er door de vereniging een (party)tent weggezet, welke niet goed vast is gemaakt . De tent valt om en een derde lijdt letselschade.


3. Aansprakelijkheid van de leden(vrijwilligers) van de stichting en vereniging

a. Externe aansprakelijkheid (t.o.v. derden).

Bijvoorbeeld: bij een fundraising activiteit wordt door een lid een dranghek verplaatst, welke per ongeluk tegen de auto van een derde komt en materiële schade veroorzaakt.


Het verzekeren van aansprakelijkheid 

Er kunnen in het algemeen drie vormen van schades (tegelijk) veroorzaakt worden:

1. Materiële schade (zaakschade). Bijvoorbeeld een auto raakt beschadigd.

2. Letselschade (personenschade). Bijvoorbeeld een persoon raakt arbeidsongeschikt.

3. Financiële schade (vermogensschade). Bijvoorbeeld een belastingboete voor de stichting door het niet juist voeren van de administratie.


Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan de materiële schade die veroorzaakt wordt door de bestuurders grotendeels verzekerd worden. 

Richtpremie voor een verzekerd bedrag van €250.000,- is €350,- per jaar (exclusief assurantiebelasting).Met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijf kan de materiële en letselschade die veroorzaakt wordt door de bestuurders, vereniging en leden grotendeels verzekerd worden. Richtpremie voor een verzekerd bedrag €1.250.000,- is €100,- per jaar (exclusief assurantiebelasting).De Gemeente Woensdrecht heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die in de gemeente Woensdrecht wonen. Deze verzekert de materiële en letselschade veroorzaak door een vrijwilliger (lid) grotendeels. Dit overlapt dus deels met de dekking ‘aansprakelijkheidsverzekering bedrijf’  voor wat betreft schade veroorzaakt door leden. 


Onverzekerd blijft financiële schade veroorzaakt door leden. Het is daarom van belang dat er geen financiële transacties, toezeggingen, et cetera door leden die niet in het bestuur zitten gedaan worden.


Zoals u gemerkt heeft is het een behoorlijk complexe materie. Bent u (bestuurs)lid en wilt u meer weten? Wij staan graag voor u klaar! U neemt hier contact met ons op.

Let op: Wij krijgen veel aanvragen om meer informatie. Op dit moment kunnen wij alleen stichtingen en verenigingen van dienst zijn binnen ons werkgebied (zuidwesten van Noord-Brabant), waarvan 1 van de bestuurders een bestaande relatie is van ons kantoor. In alle andere gevallen verwijzen wij u graag door naar uw eigen verzekeringsadviseur.© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website