Maatregelen voor de werknemer

In december 2013 is alles definitief becijferd en kunnen wij UW Financieel Totaal Overzicht updaten met de wijzigingen voor 2014 en verder.

Afschaffen van de stamrechtvrijstelling

Vanaf 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen. Er dient dus direct fiscaal afgerekend te worden. Deze afrekening vindt plaats tegen het progressieve tarief in de loonbelasting (maximaal dus 52%). De enige mogelijkheden die dan nog bestaan om de belasting te beperken is middeling of gebruik maken van de (inhaal)jaarruimteaftrek. Deze laatste wordt echter ook beperkt, zie hieronder.

Pensioenakkoord

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Vanaf 2023 wordt dit 67. Vanaf 2024 wordt deze leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Er is echter een snellere verhoging afgesproken, medio 2014 is hierover meer bekend.

De pensioenrichtleeftijd voor collectieve pensioenregelingen wordt verhoogd naar 67. Dit betekent dat de maximale opbouwpercentages vanaf 2014 worden verlaagd. Opgebouwde pensioenrechten blijven intact. Bovendien is er een voorstel om deze percentages per 2015 nog verder te verlagen en daarnaast mag er boven een salaris van €100.000,- geen pensioen meer worden opgebouwd.

De lijfrentepremieaftrek wordt in 2014 verlaagd en waarschijnlijk in 2015 nog verder.

Aanpassing van de Werkloosheidswet (WW)

Vanaf 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht naar 24 maanden (nu 38 maanden). De opbouw van de WW-rechten worden aangepast, naar 1 maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en een halve maand per dienstjaar in de jaren daarna. Daarnaast moeten mensen die een WW-uitkering ontvangen al na 6 maanden (nu 12 maanden) passend werk accepteren.

In december 2013 is alles definitief becijferd en kunnen wij UW Financieel Totaal Overzicht updaten met de wijzigingen voor 2014 en verder.


© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website